Om du vid besiktning begärt eller fått en riskklassning görs detta med hjälp av en femgradig skala.

0 = är ett förväntat genomsnitt baserat på bl a biotop och habitat samt objektet i sig och kan variera.

5 = bedöms som en högsta risk och utgör alltid en överhängande risk oavsett andra faktorer. Hur man kan se på risken framgår av färgskalan. Det är inte följderna av ett ormbett som bedöms utan risken att drabbas av ett eller flera bett. Det kan också betyda en sanitär olägenhet om det gäller enbart arten snok. 

Klassningen har visat sig ha en hög säkerhet och är för kunden "lättförståelig". Undergrupper finns i skalan, men den skalan kunden får är enligt nedan. Det är den den sammantagna bedömningen som sätter klassningen av objektet även om en enskild faktor kan fria eller fälla objektet. Vid frågor om ormbett www.giftinformation.se

 Riskklassning. Har brukats rutinmässigt sedan 2007

Riskklassning har i praktiken visat sig vid besiktning (enligt skalan) av 200-300 objekt inkl förskolor, tomter etc fungera mycket väl av dom objekt som bedömts enligt grönt har inget fall eller incident av bett eller övrigt skett medan från rödfärgat är fallet dess motsats. Jag skulle vilja påstå att det är här man skall börja om du känner dig osäker. 

  

 

0. Ett förväntat genomsnitt eller utgör sanitär olägenhet

1. Något över förväntat genomsnitt. Sanitär olägenhet

2. Över genomsnitt men överskådligt - kan utgöra fara

3. Över genomsnitt ej överskådligt "Lömskt"

4. Risk överhängande men objektet kan brukas med höjd försikighet och täta kontroller

5. Högrisk objektet bör ej brukas eller vistas i

Klassningen gäller under besiktningstillfället och fram till att förutsättningarna har ändrats oavsett anledning eller orsak.

Hur man bör handlägga objektet efter klassningen?

Det beror på objektets art och förväntad eller önskad säkerhets nivå och andra förutsättningar. Klassningen ger information om hur man bör tolka säkerheten på objektet eller en situation. Information och motivering av satt värde ges till kunden efter den sammantagna bedömningen och klassningen.

 

 

 Tillbaka>